Privacy verklaring

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen wij er alles aan om deze te beschermen. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent en zonder ons persoonlijke informatie te verschaffen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Streefkerk Assuradeuren B.V. verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Streefkerk Assuradeuren B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden:

• gezondheid
• strafrechtelijk verleden
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Waarom we gegevens nodig hebben

Streefkerk Assuradeuren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• het optreden als gevolmachtigd agent van één of meerdere verzekeraars.

Hoe lang we gegevens bewaren

Streefkerk Assuradeuren B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:

• 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
• 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
• 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
• voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

• 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
• voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Delen met anderen

Streefkerk Assuradeuren B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U kunt hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

• verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent optreden of waarmee wij corresponderen over je schade
• Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres)
• Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank)
• schadeherstelbedrijven
• overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op uw privacy
• onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen inbreuk doet op uw privacy
• MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het voorzien van data aan onze volmachtgevers

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@streefkerk.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Streefkerk Assuradeuren B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Streefkerk Assuradeuren B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@streefkerk.com.

Wijziging privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Daarom raden wij u aan om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.